vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Anketa o navodnjavanju

Metković, 30.4.2012. - Javni sustav navodnjavanja Koševo-Vrbovci provodi se u okviru Nacionalnog pilot projekta navodnjavanja Donja Neretva koji je Vlada RH odredila kao jedan od četiri nacionalna pilot projekta.
    U okviru izrade početne dokumentacije projekta izrađena je studija navodnjavanja, idejno rješenje, studija o utjecaju zahvata na okoliš s postupkom procjene i u konačnosti idejni projekt čime su osigurani uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole. Sustavom se namjerava dovoditi nezaslanjenu vodu do hidranata na poljoprivrednim parcelama putem zahvata na kanalu (u konačnosti iz Neretve nakon izgradnje mobilne pregrade – faza E), crpne stanice i tlačne podzemne distribucijske mreže. Sustav je podijeljen na više funkcionalno odvojenih faza (5 faza) koje će se razvijati po područjima ovisno o Vašem interesu.
    Daljnje aktivnosti na izradi detaljnije projektne dokumentacije (glavni projekt) i kvalitetne studije izvodljivosti cjelovitog sustava (koja, između ostalog, daje i analizu ulaganja s aspekta krajnjeg korisnika i konačnu cijenu vode/m3) ovise o što preciznijim podacima koji će se skupiti temeljem anketnog listića koji zainteresirani korisnici poljoprivrednih površina mogu preuzeti ovdje. Anketni listić najprije spremite na svoje računalo pa ga tek onda popunite.