vijesti www.metkovic.hr

 Projekti

Projekt navodnjavanja prihvatljiv za ekološku mrežu

Metković, 4.10.2017. - U Galeriji GKS-a Metković jučer je bilo javno izlaganje Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za optimizaciju Sustava navodnjavanja donja Neretva – Podsustava Koševo – Vrbovci.

U nazočnosti županijskoga pročelnika Upravnoga odjela za zaštitu okoliša i prirode Nikole Veraje, gradonačelnika Dalibora Milana i njegovih suradnika te Joška Ercega iz Hrvtaskih voda, Studiju su izložile izrađivačice Jelena Fressl i Najla Baković iz tvrtke Dvokut ecro d.o.o., a koordinatorica rasprave bila je Dijana Tomašević Rakić iz Upravnoga odjela za zaštitu okoliša i prirode DNŽ.

Zahvat, sustav navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Koševo – Vrbovci, nalazi se unutar područja ekološke mreže HR1000031 Delta Neretve – područje očuvanja značajno za ptice i HR5000031 Delta Neretve – područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove.

Važno je za napomenuti kako se radi o vrlo značajnom poljoprivrednom prostoru, na kome je nužno osigurati suživot zaštite prirode i poljoprivredne aktivnosti, koja je ekonomski iznimno značajna za ovo područje. Naime, u ovom slučaju sprečavanje zaslanjenja prostora je jednako važno i za prirodu (održanje kvalitete staništa), kao i za poljoprivredu.

Analiza mogućih utjecaja zahvata bila je, sukladno Rješenju kojim je utvrđena obveza provedbe glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, usmjerena na utvrđivanje mogućih promjena u hidrološkom funkcioniranju šireg područja Delte Neretve, kao i utjecaj uklanjanja staništa (tršćaka) značajnih za niz ciljnih vrsta predmetnih područja.

Analiza je pokazala kako su utjecaji tijekom izgradnje zahvata zanemarivi negativni. Utjecaji tijekom korištenja zahvata su ocijenjeni kao neutralni do zanemarivi pozitivni uz preduvjet poštivanja obveza propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata, odnosno sa započinjanjem rada sustava prije početka navodnjavanja uz praćenje stanja okoliša te primjene mjera predloženih predmetnom studijom.

Sukladno svemu navedenome, ocjenjuje se kako je predmetni zahvat, sustav navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Koševo - Vrbovci, uz primjenu predloženih mjera ublažavanja, odnosno provođenja programa praćenja stanja okoliša prihvatljiv za ekološku mrežu Republike Hrvatske.