Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

19.4.2024.
Pero (Mladen) Maslać
pok. Ivana
1948. - 2024.
Pero (Mladen) Maslać
20.4.2024.
Ljubica Ćubela
udova Grge, rođena Margeta
1939. - 2024.
Ljubica Ćubela
21.4.2024.
Ruža Kozina
pok. Joze
1942. - 2024.
Ruža Kozina
20.4.2024.
Tonći Čotić
sin Petra
1974. - 2020.
Tonći Čotić

KONTAKT

Dokumenti

uprava

DOKUMENTI

 << povratak na upravu


 Grad 
  Ustanova za kulturu i sport  
  Prirodoslovni muzej  
  Gradska knjižnica  

 

GRAD METKOVIĆ

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Grada Metkovića


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za 2017. - Opći i posebni dio
Izvještaji i obrazloženja (prilog)


Popis sponzorstva i donacija od 1. siječnja do 31. ožujka 2018.


Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa udruga u kulturi u 2018. godini
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa u socijalnoj skrbi u 2018. godini
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa udruga u području djelovanja udruga građana u 2018. godini
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa u predškolskom odgoju u 2018. godini


Strategija razvoja urbanog područja grada Metkovića 2016.-2020.


Proračunski vodič za građane 2018.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
1. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017.

Bilješke uz financijske izvještaje


Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja/poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Metkoviću za 2018. godinu


Plan nabave Grada Metkovića za 2018. godinu


Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića za 2018. godinu


Proračun grada Metkovića za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.


II. Izmjene i dopune Proračuna grada Metkovića za 2017. godinu


Pravilnik o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti


Popis sponzorstva i donacija u 2017. godini od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Metkovića 1. 1. 2017. - 30. 6. 2017.


Izmjene i dopune proračuna Grada Metkovića za 2017. godinu


Upute za izradu proračuna za 2018. i projekcija za 2019. i 2020.

Prilog 1. - obrazloženje prijedloga financijskog plana

Prilog 2. Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna


Izvješće Gradskog izbornog povjerenstva Grada Metkovića o visini troškova
izbora i načinu korištenja sredstava za provedbu lokalnih izbora održanih
21. 5. 2017. i 4. 6. 2017.


Registar ugovora u 2016. godini
Registar ugovora bagatelne (jednostavne) nabave u 2016. godini
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini
Statističko izvješće o javnoj nabavi u 2016. godini


Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa udruga u kulturi u 2017. godini
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa u socijalnoj skrbi u 2017. godini
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa udruga u području djelovanja udruga građana u 2017. godini
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa udruga u poljoprivredi, zaštiti okoliša u 2017. godini
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa udruga turizmu u 2017. godini
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa u predškolskom odgoju u 2017. godini


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Metkovića za 2016. godinu


Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.

Tablice uz obvezne Bilješke
Bilješke uz financijske izvještaje


Plan nabave Grada Metkovića za 2017. godinu


Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti


Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Metković za 2017. godinu


Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića za 2017.
Proračun Grada Metkovića za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Metkovića za 2016.


Poziv na dostavu ponude za materijal za čišćenje i higijenski materijal u 2017. godini
Troškovnik materijala
Dokumentacija za nadmetanje


Strateški plan Grada Metkovića 2014. - 2016.


Plan nabave 2016. - 1. izmjena


Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Metkovića za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Nacrt prijedloga Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Metkovića


Odluka o početku vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Grada Metkovća 2016. - 2020.


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Metkovića od 1. I. 2016. do 30. VI. 2016.


JAVNI POZIV NA SAVJETOVANJE

UGOSTITELJSKA DJELATNOST

Poziv na savjetovanje o ugostiteljskoj djelatnosti

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Obrazac- prijedlozi za izradu općeg akta (MS Word)

ZAŠTITA OD BUKE

Poziv na savjetovanje o mjerama zaštite od buke

Nacrt prijedloga Odluke o mjerama zaštite od buke

Obrazac- prijedlozi za izradu općeg akta (MS Word)


Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Grada Metkovića 2016. - 2020.


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića
za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Metkovića za 2016. godinu


Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića


Pravilnik o korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Metkovića za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe


Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Metković za 2016. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za 2015. godinu


Odluka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Metkovića i njihovih zamjenika


Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Dubravica


Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Dubravica


Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbanog područja Grada Metkovića 2016.-2021.

MIŠLJENJA I OČITOVANJA
Mišljenje Blažko Mijić Očitovanje Grad Metković
Mišljenje Hrvatske šume Očitovanje Grad Metković


Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva


Ugovori sklopljeni u 2015. godini


Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015.


Registar ugovora bagatelne nabave u 2015. godini


Popis korisnika sponzorstava i donacija za 2015.


Konsolidirani zvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015.


Plan nabave za 2016. godinu


Plan nabave za 2016. godinu


Proračun Grada Metkovića za 2016.


Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića za 2016.


II. izmjene i dopune Proračuna za 2015.


Upute za izradu Proračuna Grada Metkovića za 2016.


Upute za izradu Proračuna Grada Metkovića za 2016. godinu i
projekcije za 2017. i 2018.


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Metkovića
od 1. 1. 2015. do 30. 6. 2015.


I. izmjene i dopune Proračuna Grada Metkovića za 2015.


Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za 2014.


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Metkovića - veljača 2015.
Dodatak Izmjenama i dopunama PP uređenja Grada Metkovića
(zapakirani dokumenti)


Plan nabave Grada Metkovića za 2015. godinu


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada Metkovića
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Gradskog kulturnog središta Metković


Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014.


Registar ugovora bagatelne nabave u 2014. godini


Ugovori sklopljeni u 2014. godini


Odluka o imenovanju povjerenika za etiku


Odluka o imenovanju Etičkoog povjerenstva


Popis korisnika sponzorstava i donacija za 2014.


Proračun Grada Metkovića za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.


II. Izmjene i dopune proračuna Grada Metkovića za 2014.


II. Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Metkovića


Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Metkovića


Upute za izradu proračuna za 2015.


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Metkovića
od 1.1.2014. do 30.6.2014.


Zapisnik o proračunskom nadzoru 14. 7. 2014.


OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama


Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013.


Izvještaji o sklopljenim ugovorima 2013.


Postupak nabave usluga kratkoročnog kredita u obliku dozvoljenog prekoračenja po žiroračunu


Zapisnik sa sastanka na temu „Zagađenje rijeke Neretve smećem i drugim otpadom“ održanog u Metkoviću 11. ožujka 2014.


Plan nabave za 2014.


Dopuna plana nabave za 2014.


Ugovori sklopljeni u 2013. godini


Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Metkovića


Donacije čistoće Metković d.o.o. u 2013. godini


Prethodna rasprava o Nacrtu Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića


Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.


Obavijest izdavateljima računa


Rebalans za 2012. godinu


Proračun za 2013. godinu


Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini


Plan nabave za 2013. godinu


Plan razvojnih programa Grada Metkovića za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu


Plan nabave Grada Metkovića za 2014. godinu 1. dopuna


Izmjene i dopune Proračuna za 2014. - opći dio prihodi
Izmjene i dopune Proračuna za 2014. - opći dio rashodi
Izmjene i dopune Proračuna za 2014. - posebni dio


Proračun Grada Metkovća za 2014. godinu
i projekcije za 2015. i 2016. godinu - opći dio

Proračun za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Ured gradonačelnika

Proračun za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Upravni odjel za društvene djelatnosti

Proračun za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Upravni odjel za gospodarstvo

Proračun za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Upravni odjel za financije

Obrazloženje Proračuna Grada Metkovića za 2014. godinu
i projekcije za 2015. i 2016. godinu


Plan razvojnih programa Grada Metkovića za 2014.
i projekcije za 2015. i 2016. godinu


Strateški plan Grada Metkovića 2014.-2016.


Odluka o izvršavanju proračuna Grada Metkovića za 2014.


Rebalans Proračuna Grada Metkovića za 2013. godinu
opći dio


Rebalans Proračuna Grada Metkovića za 2013. godinu
predstavnička i izvršna tijela


Rebalans Proračuna Grada Metkovića za 2013. godinu
Upravni odjel za društvene djelatnosti


Rebalans Proračuna Grada Metkovića za 2013. godinu
Upravni odjel za gospodarstvo


Rebalans Proračuna Grada Metkovića za 2013. godinu
Upravni odjel za financije